امروز:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮﻱ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮﻱ

ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻳﻬﺎﻱ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻭﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺴﻬﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺴﻬﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ  ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ، ﻫﻢ ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ، ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻲ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍﻫﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺰﻳﻊ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ  
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻧﺪ. 
برای دانلود عکسهای برنامه ریزی حمل ونقل ایمن تردد کلیک کنید


نوشته شده در : پنجشنبه 4 خرداد 1396  توسط : عارف حسن زاده اصل.    نظرات() .

پارتیشن دوجداره عمودی/متصل به سقف

پارتیشن دوجداره عمودی/متصل به سقف

این نوع از پارتیشن ها بنا به درخواست کارفرمایان و با توجه به کاربرد و مزیت های آن به صورت کامل تا سقف اجرا می شود.یکی از کاربردهای برجسته که این محصول را متمایز از محصولات مشابه می سازد عایق بودن آن تا حد چشم گیری در برابر صدا می باشد.این محصول به دلیل حجم بیشتر ام دی اف به کار رفته در آن از زیبایی خاصی برخوردار است که در محیط اطراف خود نیز تاثیر بسزایی دارد.
این پارتیشن از لحاظ ماندگاری و مقاومت در برابر تکان های شدید نیز دارای استحکام بالایی می باشد.
پارتیشن های متصل به سقف را غالباً برای اتاق های مدیریتی،کنفرانس و یا افرادی که نیاز به محیطی امن برای جلسات و گفتمان های خصوصی دارند توصیه می شود تا در آرامش کامل به کار خود بپردازند.این محصول صدا را تا حدود هفتاد درصد کاهش داده و با توجه به پرده کرکره های بکار رفته در داخل آن میزان دید به داخل نیز قابل کنترل بوده و در مواقع لزوم بصورت کامل پوشیده می شود.یکی از نکات بسیار مهم در محیط هایی که از این نوع پارتیشن استفاده می کنند این است که نیاز به تهویه اختصاصی که دارای سرمایش و گرمایش مجزا باشد الزامی می باشد. با توجه به این نوع مزیت ها می توان گفت که این محصول جزء یکی از محصولات محبوب از دیدگاه مدیران و کارفرمایان برای محیط های اداری به حساب می آید

برای دانلود عکسهای بیشتر کلیک کنید

آپارات ساختمون دات کام


نوشته شده در : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396  توسط : عارف حسن زاده اصل.    نظرات() .

آیا درب ضد سرقت واقعا باعث جلوگیری از ورود سارقان می گردد

همان طور که می دانید درب ضد سرقت معنای و مفهوم اصلی ان درب ایمنی می باشد و هدف از تولید این نوع درب ها ایجاد مانع جهت عبور سارقان می باشد اما 


برای حفظ امینت توسط این درب ها باید به نکات مهمی توجه کرد از جمله وزن درب ،آهن کشی درب ، روکش درب که بایستی حتما 10 میل باشد چارچوب درب که 

حتما بایستی حداقل ورق یک نیم استفاده شده باشد و ورق کامل سراسری داخل درب نیز از جمله موارد اصلی جهت حفظ امنیت این درب می باشد در صورتیکه در نهایت قفل های درب به درستی قفل نگردد باز هم ایمنی تامین نشده است و درب به راحتی توسط یک کارت باز خواهد شد.


نوشته شده در : یکشنبه 3 اردیبهشت 1396  توسط : عارف حسن زاده اصل.    نظرات() .

باز کردن درب ضد سرقت در چند ثانیه

با وجود خرید درب به راستی ایا باز کردن درب ضد سرقت در چند ثانیه امکان پذیر می باشد ما در این مقاله سعی داریم به شما نشان دهیم چگونه درب ضد سرقت در چند ثانیه باز میگردد اصولا باز کردن درب های ضد سرقت در چند ثانیه در صورتیکه که قفل های اصلی ان قفل نباشند به راحتی امکان پذیر می باشد.


ما به به شما توصیه می کنیم که در صورتیکه بیرون از منزل تشریف میبرید حتما کلیه قفل های پایین و بالا را تا 3 پله اخر قفل نمایید چون در صورت قفل ننمودن در ضد سرقت فوق در عرض چند ثانیه توسط کارت به راحتی باز می گردد پس توجه داشته باشید لزوما داشتن درب ضد سرقت امنیت را برای شما به طور کامل فراهم نمی کند.


نوشته شده در : یکشنبه 3 اردیبهشت 1396  توسط : عارف حسن زاده اصل.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic