بدون شک این فرای تصور هر کسی میباشد، به دلیل اینکه هیچ شخصی نمیتوانست این موضوع را تصور کند که روزی باریک ترین صفحه نمایش دنیا در واقع یک حباب کف صابون باشد. به گزارش تیم بین المللی که مسئول ایجاد این صفحه نمایش شفاف بوده اند، ممکن است در آینده مردم عادی نیز فیلم های خود را بر روی یک حباب کف صابون تماشا کنند.